Termékgarancia
A megrendelt kiadványokra a Ptk. 6:159.§ - 6: 163.§ és 6:168.§ szabályai szerint kellék- és termékszavatosságot vállalunk.
Kellékszavatosság: Ha a megrendelt kiadvány hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt díjmentesen kicseréljük. Ha a cserére nincs módunk, úgy választása szerint árengedményt adunk, vagy a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket társaságunktól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság
Az Ön által megrendelt kiadvány hibája esetén Ön – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti a kiadóval szemben. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. Társaságunk akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja valamelyiket, az alábbiak közül:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Kérjük, hogy amennyiben a leszállított csomagon szemmel látható külső sérüléseket fedez fel, még kollégáink, az átvételi ponton a termék átadását végző személy, illetve a GLS futár jelenlétében azt bontsa fel, és jegyzőkönyvet vegyenek fel mindenről. Amennyiben a kiadvány sérült, azt a választott átvételi móddal egyezően postai úton, vagy futárral juttassa vissza nekünk és haladéktalanul értesítse ügyfélszolgálatunkat is.
Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés költsége) minket terhel.