Bevezetés
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a Tánckönyv Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. általi adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról. Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, illetve egyéb módon is értesítjük Önt, attól függően, hogy mely forrásból áll rendelkezésünkre az Ön adata. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.
Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak. Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandóak:  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR) A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) Az Infotv. szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV 2.
Az adatkezelő személye
Név: Tánckönyv Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. E-mail: info@tanckonyv.hu Telefon: +36202286006 Székhely: 1202 Budapest, Emőke u. 59. Cégjegyzékszám: 01-09-878779 Adószám: 13896096-2-43
Alapvető információk
Ha a Tánckönyv Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Tánckönyv Kft.) általi adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás tényének igazolására vonatkozó adatokat a Tánckönyv Kft. mindaddig megőrzi, amíg azt a hozzájárulás bizonyíthatósága vagy a Tánckönyv Kft. más jogos érdeke szükségessé teszi. Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. A Tánckönyv Kft. a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A Tánckönyv Kft. nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. A Tánckönyv Kft. nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában a Tánckönyv Kft.-ét megtévesztik.
A hozzájárulás megadása
Honlap esetén a Honlap használatával, a Honlapon történő regisztrációval vagy a személyes adatok egyéb módon történő megadásával, minden más esetben az Érintett általi egyéb igazolható módon történik. Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú Érintett esetén csak az Érintett törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat az Érintett nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. Az aláírt nyilatkozatot személyes átadással, illetve postai úton, e-mail formájában kell eljuttatni a Tánckönyv Kft. részére, illetve a nyilatkozat más igazolható módon is megtehető. Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatára van szükség. A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Érintett az adatfelvétel módjától függően megadhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását. 3.7. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében. A Tánckönyv Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés 9/29 hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A Tánckönyv Kft. nem végez profilalkotást.
Az adatkezelés
Honlapok működtetése és használata, regisztráció, regisztráción keresztül igénybe vehető szolgáltatások. Érintettek A Tánckönyv Kft. honlapját látogató, illetve ott regisztráló személyek.
Adatkezelés célja
A honlapon elérhető szolgáltatások működtetése, regisztráció létrehozása, felhasználó azonosítása, hozzászólások moderálása. Kezelt adatok köre Név*, e-mail cím*, jelszó*, egyéb személyes adat, amelyeket az Érintett a Honlap használata során – a Honlap jellegétől függően – megad. Adatkezelés jogalapja Hozzájárulás Adatfeldolgozó Tárhelyszolgáltató: Rackforest Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 3. em. 3008.)
Az adatfeldolgozók az Érintettek azon személyes adataihoz férnek hozzá, amelyekhez a feladatuk teljesítése érdekében szükségük van. Az adatfeldolgozó általi adatkezelés időtartama az adatfeldolgozóval megkötött megbízási szerződés fennállta. Az adatkezelés időtartama A regisztráció vagy az Érintett által megadott tartalom Érintett általi törléséig, illetve hozzájárulás visszavonásáig. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem tud regisztrálni. Minden természetes személy, aki az Adatkezelő, vagy a Tánckönyv Kft. híreiről, eseményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik. Nem kifejezetten természetes személyeknek címzett közvetlen üzletszerzési célú elektronikus üzenetek esetén, ha az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul, a hírlevél szolgáltatásra feliratkozó személyeken felül érintettek lehetnek olyan személyek is, akik üzleti, szakmai tevékenységük során kapcsolatba kerültek a Tánckönyv Kft.-vel. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érintettek lehetnek továbbá olyan személyek is, akik elérhetősége valamely szakmai relevanciával bíró, nyilvánosan elérhető weboldalon, kapcsolattartás céljából megadásra került.
Adatkezelés jogalapja
A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes, előzetes hozzájáruláson alapul. A hírlevélküldés jogalapja lehet továbbá az Adatkezelő jogos érdeke, amennyiben a hírlevél nem kifejezetten természetes személyeket szólít meg. Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés (ld. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) (47) preambulum bekezdésének felhatalmazását). Az Adatkezelő mindenkor biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni az Adatkezelőtől, úgy adatait az Adatkezelő törli és a kérelem kézhezvételét követően nem fogja ebből a célból felhasználni. A számviteli bizonylatok megőrzése körében az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése. Adatfeldolgozó Tárhelyszolgáltató: Rackforest Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 3. em. 3008.)
Az adatfeldolgozó az Érintettek azon személyes adataihoz férnek hozzá, amelyekhez a feladatuk teljesítése érdekében szükségük van. Az adatfeldolgozó általi adatkezelés időtartama az adatfeldolgozóval megkötött megbízási szerződés fennállta. Az adatkezelés időtartama hozzájárulás visszavonásáig Hírlevélküldés esetén az adatokat az Adatkezelő az Érintett törlést kérő vagy tiltakozó nyilatkozatáig (leiratkozásáig) kezeli. Üzleti partnerek kapcsolattartói. Érintettek Üzleti partnerek kapcsolattartói. Adatkezelés célja A szerződéses kapcsolatok során történő gördülékeny, akadálymentes kommunikáció biztosítása a kapcsolattartók révén, ehhez szükséges, hogy a kapcsolattartók adatait a Tánckönyv Kft. ismerje Kezelt adatok köre Név, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolódó cégnév és esetlegesen beosztás Adatkezelés jogalapja Jogos érdek Adatfeldolgozó Az adatkezelés időtartama Az alapul szolgáló szerződés hatálya, illetve amennyiben a személyes adat a szerződésben vagy az azzal összefüggésben kiállított számlán szerepel, akkor a számviteli bizonylatokra vonatkozó szabályok értelmében ezen okiratokat a Tánckönyv Kft. 8 évig tárolja Egyéb Jogos érdek megnevezése: harmadik személyekkel kötött szerződések teljesítése során szükséges kommunikáció biztosítása.
Adatbiztonság
A Tánckönyv Kft. az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik. A Tánckönyv Kft. az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Tánckönyv Kft. az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a Tánckönyv Kft. azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Tánckönyv Kft.-nek. A Tánckönyv Kft. kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. A Tánckönyv Kft. általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a Tánckönyv Kft. nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért. Tánckönyv Kft. valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására. A Tánckönyv Kft. az Érintettek személyes adatai titkosságának, sértetlenségének megóvása érdekében a személyes adatokat jelszóval védett adatbázisokban tárolja. A Tánckönyv Kft. a személyes adatok védelmét hálózati, infrastrukturális védelemmel biztosítja. A Tánckönyv Kft. valamennyi felhasználói számítógépén folyamatosan a cég által jóváhagyott vírusvédelmi rendszer üzemel, amely biztosítja, hogy az érintettek személyes adataihoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. Az Internethez és a belső hálózathoz kapcsolódó informatikai rendszerek, berendezések, szoftverek, operációs rendszerek, adattároló eszközök, hálózati felhasználói fiókok, céges email postafiókok a Tánckönyv Kft. tulajdonát képezik. Ezek a rendszerek kizárólag a cég és partnerei üzleti ügyeihez kapcsolódó feladatok elvégzésére használhatóak. Ezen informatikai rendszerek, erőforrások használatára azon munkatársak jogosultak, akiknek az ilyen jellegű feladatokat munkaköri leírásuk kifejezetten előírja.
Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.
Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatóság joga. A Tánckönyv Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Tánckönyv Kft. – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatás ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is. A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Tánckönyv Kft., figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését. Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető. Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését. Az Érintett kérheti, hogy a Tánckönyv Kft. a személyes adatokat törölje. Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze a Tánckönyv Kft. felé a lent megadott elérhetőségek egyikén. A Tánckönyv Kft. értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek ).
Az adatvédelmi tájékoztató változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.
Kapcsolat
Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken: Név: Tánckönyv Kft. E-mail: info@tanckonyv.hu Telefon: +36 202286006 Székhely: 1202 Budapest, Emőke u. 59. Cégjegyzékszám: 01-09-878779 Adószám: 13896096-2-43